Standart Sapma Nasıl Hesaplanır?

Form Legal » Blog » Standart Sapma Nasıl Hesaplanır?

Standart sapma, bir veri kümesinin ne kadar yaygın ya da çeşitlilik gösterdiğini ölçmek için kullanılan bir istatistiksel ölçüttür. Bu nedenle, standart sapma hesaplamak, verilerin daha iyi anlaşılması ve yorumlanması için önemli bir adımdır. Bu makalede, standart sapmanın ne olduğundan, nasıl hesaplandığından ve ne zaman kullanılması gerektiğinden bahsedeceğiz.

Standart Sapma Nedir?

Standart sapma, bir veri kümesinin ortalamasından ne kadar uzaklığı olduğunu ölçerek, verilerin ne kadar çeşitlilik gösterdiğine dair bir tahmine sahip olma imkanı verir. Yani, standart sapma ne kadar yüksek ise, veriler o kadar çeşitlilik gösterir. Tam tersi ise standart sapma düşük olur.

Standart sapma, birçok alanda kullanılır. Örneğin, finansal piyasalarda hisse senetlerinin risk seviyelerini ölçmek için kullanılır. Ayrıca, üretim endüstrisinde ürünlerin kalitesini kontrol etmek için de kullanılır.

Standart Sapma ve Veri Dağılımı

Standart sapma, verilerin dağılımı ile yakından ilişkilidir. Normal dağılıma sahip veri setlerinde standart sapma, verilerin %68’ini kapsar. Ayrıca, çarpık ve simetrik olmayan dağılımlarda standart sapma kullanılarak, verilerin ne kadar değişken olduğu hakkında bir tahmin yapılabilir.

Verilerin dağılımı, standart sapmanın yüksekliği hakkında da bilgi verir. Örneğin, normal dağılıma sahip verilerde standart sapma düşüktür, ancak çarpık dağılıma sahip verilerde standart sapma yüksek olabilir.

Standart Sapma ve Ortalama Değer

Standart sapma ile ortalama değer birbirleriyle yakından ilişkilidir. Standart sapması düşük veri kümelerinde, veriler ortalama değere yakın, yüksek standart sapmalı veri kümelerinde ise, veriler ortalama değerden daha uzak olabilir.

Ortalama değer, bir veri kümesinin merkezini temsil eder. Standart sapma ise, verilerin ne kadar çeşitlilik gösterdiğini ölçer. Bu nedenle, bir veri kümesinin hem ortalaması hem de standart sapması, verilerin ne kadar homojen veya heterojen olduğunu belirlemek için kullanılır.

Standart Sapma Formülü

Standart sapma, bir veri kümesindeki verilerin ne kadar dağıldığını ölçen bir istatistiksel hesaplama yöntemidir. Standart sapma hesaplamak için, öncelikle veri kümesinin ortalaması bulunur. Daha sonra, her veri noktasının ortalamadan ne kadar uzaklıkta olduğu hesaplanır. Bu uzaklıkların kareleri toplanır ve n’in sayısına bölünür. Son adımda ise, karekök işlemi uygulanarak standart sapma değeri hesaplanır. Formül aşağıdaki gibidir:

standart sapma = √((∑(xi- x̄)²) / n)

Bu formül, veri kümesindeki verilerin ne kadar yayıldığını ölçmek için kullanılır. Örneğin, bir sınıftaki öğrencilerin matematik sınavlarındaki notlarının standart sapması, öğrencilerin notlarının ne kadar değişken olduğunu gösterir. Eğer standart sapma düşükse, öğrencilerin notları birbirine yakındır. Ancak, standart sapma yüksekse, öğrencilerin notları birbirinden çok farklıdır.

Örnek Veri Seti ile Standart Sapma Hesaplama

Bir örnek veri kümesiyle standart sapma hesaplamak, formülün daha iyi anlaşılmasını sağlar. Örnek olarak, 10 öğrencinin matematik sınavlarındaki notları aşağıdaki gibidir:

 • 75
 • 80
 • 85
 • 90
 • 95
 • 100
 • 75
 • 80
 • 85
 • 90

Öncelikle, veri kümesinin ortalaması hesaplanır:

(75+80+85+90+95+100+75+80+85+90) / 10= 855 / 10 = 85.5

Daha sonra, her bir veri noktasının ortalamadan ne kadar uzaklıkta olduğu hesaplanır:

 • |75-85.5| = 10.5
 • |80-85.5| = 5.5
 • |85-85.5| = 0.5
 • |90-85.5| = 4.5
 • |95-85.5| = 9.5
 • |100-85.5| = 14.5
 • |75-85.5| = 10.5
 • |80-85.5| = 5.5
 • |85-85.5| = 0.5
 • |90-85.5| = 4.5

Bu değerlerin kareleri toplanır ve n’in sayısına bölünür:

((10.5²) + (5.5²) + (0.5²) + (4.5²) + (9.5²) + (14.5²) + (10.5²) + (5.5²) + (0.5²) + (4.5²)) / 10 = 152.75

Son olarak, karekök işlemi uygulanarak standart sapma hesaplanır:

standart sapma = √152.75 = 12.35

Yani, matematik sınavı notlarının standart sapması 12.35’dir. Bu sonuç, öğrencilerin notlarının ne kadar değişken olduğunu gösterir.

Popülasyon ve Örneklem Standart Sapması

Populasyon standart sapması, bir veri kümesindeki her bir veri noktasını kapsar. Ancak, örneklem standart sapması, veri kümesinden alınan bir örnekten hesaplanır. Örneklem standart sapması, popülasyon standart sapmasından biraz farklı olabilir. Ancak, örneklem standart sapması genellikle veri kümesindeki standart sapmanın iyi bir tahmin edicisidir. Örneğin, bir sınıftaki öğrencilerin matematik sınavlarındaki notlarının standart sapmasını hesaplamak için, sınıftan rastgele bir örneklem alınabilir. Bu örneklemdeki öğrencilerin notları, tüm sınıfın notlarına benzer olacaktır. Bu nedenle, örneklem standart sapması, tüm sınıfın standart sapmasını tahmin etmek için kullanılabilir.

Standart Sapmanın Kullanım Alanları

Standart sapma, istatistiksel analizlerde ve veri biliminde sıkça kullanılan bir ölçüttür. Örneğin, bir şirketin satışlarının standart sapması, şirketin satışlarının ne kadar değişken olduğunu gösterir. Eğer şirketin satışları düşük standart sapmaya sahipse, satışları birbirine yakındır. Ancak, eğer satışların standart sapması yüksekse, satışlar birbirinden çok farklıdır. Bu nedenle, şirketlerin satış stratejilerini belirlerken, satışların standart sapmasını da göz önünde bulundurması önemlidir.

Standart sapma ayrıca, finansal analizlerde de kullanılır. Örneğin, bir hisse senedinin fiyatının standart sapması, hisse senedinin risk düzeyini gösterir. Eğer hisse senedinin fiyatının standart sapması yüksekse, hisse senedi riskli olarak kabul edilir. Ancak, hisse senedinin fiyatının standart sapması düşükse, hisse senedi daha az riskli olarak kabul edilir.

Standart Sapma Kullanım Alanları

Standart sapma, istatistiksel bir ölçüttür ve birçok alanda kullanılır. Bu ölçüt, verilerin ne kadar dağıldığını ve ortalamadan ne kadar uzaklaştığını gösterir. Standart sapmanın kullanım alanları arasında finans ve yatırım, kalite kontrol ve bilimsel araştırmalar yer almaktadır.

Finans ve Yatırım

Finans ve yatırımda standart sapma, yatırım yapılacak bir şirketin, belirli bir dönemdeki hisse senedi fiyatlarında ne kadar dalgalanma gösterdiğini ölçmek için kullanılır. Bu sayede, yatırımcılar riskleri en aza indirerek, yatırım kararlarını daha doğru bir şekilde alabilirler. Ayrıca, standart sapma yatırımcılara, bir hisse senedinin geçmiş performansını analiz etme imkanı da sağlar.

Örneğin, bir yatırımcı, bir hisse senedinin standart sapmasını inceleyerek, hisse senedinin risk düzeyini belirleyebilir. Eğer hisse senedinin standart sapması yüksekse, bu yatırımcı için daha riskli bir yatırım olabilir. Ancak, standart sapması düşük olan bir hisse senedi, daha az riskli bir yatırım olarak görülebilir.

Kalite Kontrol

Kalite kontrol süreçlerinde standart sapma, ürünlerin ne kadar kaliteli üretildiğini ölçmek için kullanılır. Örneğin, bir araba üretimi sırasında standart sapma ile, araçların boyutları, ağırlıkları, parçaların birbirleriyle uyumu gibi birçok faktör ölçülebilir. Bu sayede, kalite kontrol standartlarının tutturulması sağlanır.

Ayrıca, standart sapma, üretim hatası oranını da belirlemek için kullanılabilir. Eğer bir üretim hattındaki ürünlerin standart sapması yüksekse, bu üretim hattındaki hataların oranının yüksek olduğu anlamına gelir. Bu nedenle, kalite kontrol sürecinde standart sapmanın ölçülmesi, üretim hatalarının en aza indirilmesine yardımcı olur.

Bilimsel Araştırmalar

Bilimsel araştırmalarda, standart sapma, belirli bir özellik hakkındaki verilerin çeşitliliğini ve tutarlılığını ölçmek için kullanılır. Bu nedenle, araştırmacılar elde ettikleri sonuçların güvenilirliğini ve genellenebilirliğini kontrol etmek için standart sapmayı kullanırlar.

Örneğin, bir araştırmacı, bir ilaç deneyinde standart sapmayı kullanarak, ilacın etkisinin ne kadar tutarlı olduğunu ölçebilir. Eğer ilacın etkisi, standart sapması yüksek bir veri setinde ölçülmüşse, bu ilacın etkisinin tutarlı olmadığı anlamına gelebilir. Ancak, standart sapması düşük olan bir veri setinde ölçülen ilaç etkisi, daha tutarlı bir sonuç olarak kabul edilebilir.

Standart Sapma ve Diğer İstatistiksel Ölçümler

İstatistiksel ölçümler, verilerin analizi ve yorumlanması açısından oldukça önemlidir. Bu ölçümler, verilerin dağılımı hakkında bilgi verir ve gelecekteki olası sonuçlar hakkında tahminler yapmamıza yardımcı olur. Standart sapma ve diğer ölçümler de bu amaçla kullanılır.

Varyans

Varyans, bir veri kümesindeki verilerin ortalamadan ne kadar uzaklıkta olduğunu ölçen bir istatistiksel ölçümdür. Varyans hesaplanırken, her bir veri noktasının ortalamadan farkının karesi alınır ve bu karelerin toplamı hesaplanır. Sonrasında, bu toplam, veri kümesindeki veri sayısına bölünür. Böylece, varyans elde edilir.

Varyans, verilerin dağılımı hakkında bilgi verir. Eğer varyans yüksekse, verilerin ortalamadan ne kadar uzaklıkta olduğu da yüksektir. Bu da, verilerin birbirinden çok farklı olduğunu gösterir. Eğer varyans düşükse, verilerin ortalamadan ne kadar uzaklıkta olduğu da düşüktür. Bu da, verilerin birbirine çok benzediğini gösterir.

Standart Sapma

Standart sapma, verilerin varyansının kareköküdür. Yani, standart sapma, verilerin ortalamadan ne kadar uzaklıkta olduğunu gösteren bir ölçüdür. Standart sapma, varyans gibi verilerin dağılımı hakkında bilgi verir. Ancak, standart sapma, varyansa göre daha anlaşılır bir ölçüdür.

Standart sapma, özellikle normal dağılıma sahip verilerde kullanılır. Normal dağılım, verilerin ortalamaya yakın bir şekilde dağıldığı bir dağılımdır. Bu dağılımda, standart sapma, verilerin ne kadar yayıldığını gösterir.

Ortalama Mutlak Sapma

Ortalama mutlak sapma, bir veri kümesindeki her bir veri noktasının ortalamadan ne kadar uzaklıkta olduğunu ölçen bir ölçüdür. Ancak, standart sapmanın yerine kullanılamaz. Ortalama mutlak sapma, bazı verilerin diğerlerine göre daha önemli olduğu durumlarda tercih edilir.

Ortalama mutlak sapma, verilerin dağılımı hakkında bilgi verir. Eğer ortalama mutlak sapma yüksekse, verilerin ortalamadan ne kadar uzaklıkta olduğu da yüksektir. Bu da, verilerin birbirinden çok farklı olduğunu gösterir. Eğer ortalama mutlak sapma düşükse, verilerin ortalamadan ne kadar uzaklıkta olduğu da düşüktür. Bu da, verilerin birbirine çok benzediğini gösterir.

Medyan Mutlak Sapma

Medyan mutlak sapma, verilerin ortancasının ortalamadan ne kadar uzaklıkta olduğunu ölçen bir ölçüttür. Standart sapmadan farklı olarak, medyan mutlak sapma, çarpıklık içeren veri kümelerinde tercih edilir.

Çarpıklık, verilerin normal dağılımdan sapması anlamına gelir. Eğer veriler normal dağılımdan sapmışsa, medyan mutlak sapma, standart sapmadan daha doğru sonuçlar verir. Bu nedenle, çarpıklık içeren veri kümelerinde medyan mutlak sapma ölçüsü tercih edilir.

Standart Sapma Hesaplama Araçları ve Yazılımlar

Excel ve Google Sheets

Standart sapma hesaplamak için, Excel ve Google Sheets gibi elektronik tablo programları kullanılabilir. Bu programların, standart sapma hesaplamak için farklı fonksiyonları bulunur. Örneğin, Excel’de STDEV, Google Sheets’de STDEV fonksiyonları kullanılabilir.

R ve Python

R ve Python gibi istatistiksel programlama dilleri, standart sapma hesaplamak için kullanılır. Bu dillerin, içerisinde bulunan istatistiksel paketler yardımıyla, standart sapma hesaplamak oldukça kolaydır. R’da sd() fonksiyonu, Python’da ise numpy kütüphanesi kullanılabilir.

Online Standart Sapma Hesaplama Araçları

Birçok online istatistiksel hesaplama aracı, standart sapma hesaplama özelliği sunar. Bu araçlar, kullanımı oldukça kolaydır ve genellikle çeşitli veri türleri için standart sapma hesaplamaya izin verir.

Sonuç

Standart sapma, bir veri kümesinin ne kadar çeşitlilik gösterdiğini ölçen önemli bir istatistiksel ölçüttür. Bu makalede, standart sapmanın ne olduğunu, nasıl hesaplandığını ve ne zaman kullanılması gerektiğini ele aldık. Standart sapma, finansta, kalite kontrolde ve bilimsel araştırmalarda sıkça kullanılan bir ölçüdür. Ayrıca, standart sapma hesaplamak için, elektronik tablo programları, istatistiksel programlama dilleri ve online hesaplama araçları kullanılabilir.

FORM LEGAL

Form Legal Türkiye Blog'u size iş süreçlerinizi hızlandırmak adına ipuçları ve rehberler sunar.